eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I poł. 2019

Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I poł. 2019

2019-10-21 10:01

Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I poł. 2019

Pieniądze © Krzysztof Jaroma - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

870. To, jak obliczył Główny Urząd Statystyczny, liczba funduszy inwestycyjnych, które funkcjonowały na polskim rynku u schyłku czerwca 2019 roku. Wartość aktywów, które udało się zgromadzić wszystkim analizowanym przez GUS podmiotom, osiągnęła poziom 321,4 mld zł, czyli o 3,8% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość lokat skurczyła się z kolei o 3,7%, do poziomu 280,2 mld zł.

Przeczytaj także: Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2018

W końcu czerwca 2019 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało ogółem 870 funduszy inwestycyjnych (o 31 mniej niż przed rokiem). Liczba otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosła 46 (45 przed rokiem); liczba specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych wzrosła z 54 do 66. W grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych liczba funduszy zmniejszyła się z 802 do 758.

Według stanu na 30 czerwca 2019 r. wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 321 430,5 mln zł (spadek o 3,8% w stosunku do I półrocza 2018 r.), z tego aktywa:
  • funduszy inwestycyjnych zamkniętych wyniosły 145 702,0 mln zł (spadek o 9,1%), udział tej grupy funduszy w aktywach ogółem zmniejszył się z 47,9% do 45,3%;
  • otwartych funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 119 940,7 mln zł (wzrost o 4,8%), ich udział w aktywach funduszy ogółem zwiększył się z 34,3% do 37,3%;
  • specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych ukształtowały się na poziomie 55 787,8 mln zł (spadek o 6,2%), ich udział w aktywach ogółem zmniejszył się do 17,4% wobec 17,8% przed rokiem.

Główną pozycję aktywów ogółem funduszy inwestycyjnych stanowiły składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, a ich wartość w końcu czerwca 2019 r. wyniosła 147 647,6 mln zł i była niższa o 6,2% w stosunku do czerwca 2018 r. Udział tej pozycji w aktywach ogółem zmniejszył się do 45,9% (wobec 47,1% przed rokiem). W I półroczu 2019 r. należności funduszy inwestycyjnych wyniosły 14 429,4 mln zł i były niższe o 22,8% w porównaniu z końcem czerwca 2018 r. Zobowiązania funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 28 289,5 mln zł (wzrost o 6,7%). Największe zobowiązania w kwocie 14 707,5 mln zł wykazały otwarte fundusze inwestycyjne, co stanowiło 52,0% wartości zobowiązań wszystkich funduszy inwestycyjnych (50,3% przed rokiem). W dniu 30 czerwca 2019 r. aktywa netto funduszy wynosiły 293 141,3 mln zł, tj. na poziomie o 4,7% niższym niż na koniec czerwca 2018 r. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zamkniętych osiągnęły wartość 135 522,5 mln zł (o 10,3% niższą niż przed rokiem), funduszy inwestycyjnych otwartych 105 233,2 mln zł (wyższą o 4,0%), a specjalistycznych funduszy otwartych 52 385,6 mln zł (spadek o 5,3%).

Wartość lokat ogółem funduszy inwestycyjnych na koniec czerwca 2019 r. zmniejszyła się do 280 240,4 mln zł (o 3,7%). Głównym składnikiem lokat były dłużne papiery wartościowe o wartości 149 838,9 mln zł (wzrost o 8,9%). Wartość akcji zmniejszyła się do kwoty 72 350,5 mln zł (o 17,7%). Wierzytelności ukształtowały się na poziomie 18 472,3 mln zł (wzrost o 10,1%). Depozyty zmniejszyły się do 3 429,4 mln zł (o 28,8%).

Przychody z lokat funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2019 r. wyniosły 4 482,1 mln zł (o 10,1% mniej niż przed rokiem). Główną ich pozycją były przychody odsetkowe, które osiągnęły wartość 2 598,3 mln zł i stanowiły 58,0% przychodów z lokat. Dywidendy i inne udziały w zyskach wyniosły 579,1 mln zł (934,6 mln zł przed rokiem). Wynagrodzenia dla towarzystw zarządzających funduszami wyniosły 1 769,9 mln zł (1 902,0 mln zł przed rokiem). Koszty netto funduszy inwestycyjnych, po uwzględnieniu kosztów pokrywanych przez towarzystwo, wyniosły 2 872,9 mln zł i były niższe o 10,2% niż rok wcześniej.

fot. mat. prasowe

Podstawowe dane funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Wynik z operacji funduszy inwestycyjnych był w I półroczu 2019 r. dodatni i wyniósł 3,5 mld zł.


Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych


W końcu czerwca 2019 r. działało 60 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2 559,2 mln zł (o 14,9% więcej niż przed rokiem), w tym aktywa obrotowe osiągnęły wartość 2 025,2 mln zł i stanowiły 79,1% aktywów ogółem. Aktywa obrotowe składały się głównie z finansowych inwestycji krótkoterminowych, które zwiększyły się do kwoty 1 548,5 mln zł (o 16,6%). W strukturze aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (88,1%). W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały (fundusze) własne wyniosły 1 878,5 mln zł (wzrost o 15,3%) i stanowiły ich największą część (73,4%). Wartość kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym TFI zwiększyła się do 158,5 mln zł (udział inwestorów zagranicznych zmniejszył się o 1,6 pkt. proc. do 26,4%).

Wynik finansowy brutto TFI w I półroczu 2019 r. wyniósł 588,0 mln zł i był niższy o 34,9% w stosunku do analogicznego półrocza roku poprzedniego. Na wynik finansowy netto w wysokości 471,9 mln zł złożyły się zyski 42 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 493,5 mln zł i straty 18 towarzystw funduszy inwestycyjnych (- 21,6 mln zł).

oprac. : eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: