eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I poł. 2018

Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I poł. 2018

2018-10-24 12:01

Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I poł. 2018

Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I poł. 2018 © vlady1984 - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

901. To, jak obliczył Główny Urząd Statystyczny, liczba funduszy inwestycyjnych, które funkcjonowały na polskim rynku u schyłku czerwca 2018 roku. Wartość aktywów, które udało się zgromadzić wszystkim analizowanym przez GUS podmiotom, osiągnęła poziom 334,2 mld zł, czyli o 8% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Przeczytaj także: Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych w 2017

Jak podaje GUS, w I półroczu 2018 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 10,5 mld zł (o 3,3 mld zł mniej niż rok wcześniej). Wartość lokat funduszy zwiększyła się do 290,9 mld zł (o 6,1%).

Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2,2 mld zł i pozostały na tym samym poziomie jak przed rokiem. Wynik finansowy netto TFI wyniósł na koniec I półrocza 2018 r. 0,5 mld zł i był wyższy o 62,1% niż przed rokiem.

W końcu czerwca 2018 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało ogółem 901 funduszy inwestycyjnych (o 24 mniej niż przed rokiem). Liczba otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosła 45 (44 przed rokiem), liczba specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych wzrosła z 53 do 54. W grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych liczba funduszy zmniejszyła się z 828 do 802.

Według stanu na 30 czerwca 2018 r. wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 334 154,1 mln zł (wzrost o 8,0% w stosunku do I półrocza 2017 r.), z tego aktywa:
  • funduszy inwestycyjnych zamkniętych wyniosły 160 201,8 mln zł (wzrost o 2,6%), udział tej grupy funduszy w aktywach ogółem zmniejszył się z 50,4% do 47,9%;
  • otwartych funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 114 501,8 mln zł (wzrost o 14,4%), ich udział w aktywach funduszy ogółem zwiększył się z 32,4% do 34,3%;
  • specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych ukształtowały się na poziomie 59 450,6 mln zł (wzrost o 11,6%), ich udział w aktywach ogółem zwiększył się do 17,8% wobec 17,2% przed rokiem.

fot. mat. prasowe

Aktywa funduszy inwestycyjnych (w mld zł)

W I półroczu 2018 r. wartość aktywów ogółem funduszy inwestycyjnych wyniosła 334,2 mld zł.


Główną pozycję aktywów ogółem funduszy inwestycyjnych stanowiły składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, ich wartość w końcu czerwca 2018 r. wyniosła 157 335,0 mln zł i była wyższa o 3,4% w stosunku do czerwca 2017 r. Udział tej pozycji w aktywach ogółem zmniejszył się do 47,1% (wobec 49,2% przed rokiem).

W I półroczu 2018 r. należności funduszy inwestycyjnych wyniosły 18 687,0 mln zł i były wyższe o 18,4% w porównaniu z końcem czerwca 2017 r. Należności z tytułu zbytych lokat zwiększyły się do 8 853,4 mln zł (o 9,4%). Należności z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa i wydanych certyfikatów inwestycyjnych zwiększyły się do 7 528,7 mln zł (o 49,1%). Kwota należności z tytułu udzielonych pożyczek wyniosła 804,4 mln zł (spadek o 11,4%).

Zobowiązania funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 26 502,6 mln zł (wzrost o 20,8%), w tym z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu wyniosły 9 758,2 mln zł.

Wartość zobowiązań z tytułu nabytych aktywów wyniosła 9 363,5 mln zł (spadek o 3,0%), a odkupionych jednostek uczestnictwa i wykupionych certyfikatów inwestycyjnych osiągnęła poziom 2 020,4 mln zł (wzrost o 45,4%). Największe zobowiązania w kwocie 13 320,8 mln zł wykazały otwarte fundusze inwestycyjne, co stanowiło 50,3% wartości zobowiązań wszystkich funduszy inwestycyjnych.

W dniu 30 czerwca 2018 r. aktywa netto funduszy inwestycyjnych wynosiły 307 651,5 mln zł, tj. na poziomie o 7,0% wyższym niż na koniec czerwca 2017 r. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zamkniętych osiągnęły wartość 151 166,9 mln zł (o 2,4% więcej niż przed rokiem), funduszy inwestycyjnych otwartych 101 181,0 mln zł (wyższą o 13,8%), a specjalistycznych funduszy otwartych 55 303,6 mln zł (wzrost o 8,5%).

Wartość lokat funduszy inwestycyjnych na koniec czerwca 2018 r. zwiększyła się do 290 912,6 mln zł (o 6,1%). Dłużne papiery wartościowe miały najwyższą wartość tj. 137 565,3 mln zł (wzrost o 4,3%), w tym lokaty w obligacjach wyniosły 130 438,9 mln zł (wzrost o 5,8%). Wartość akcji zwiększyła się do kwoty 87 402,0 mln zł (o 3,8%). Wierzytelności ukształtowały się na poziomie 16 782,7 mln zł (wzrost o 29,8%). Lokaty w tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania o statusie nierezydenta wyniosły 14 095,0 mln zł. Udziały w spółkach zwiększyły się do kwoty 13 368,9 mln zł (o 23,1%). Depozyty zwiększyły się do 4 818,3 mln zł (o 65,7%). Udział dłużnych papierów wartościowych i akcji w lokatach ogółem wyniósł odpowiednio 47,3% i 30,0%.

Przychody z lokat funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2018 r. wyniosły 4 985,2 mln zł (o 2,8% mniej niż przed rokiem). Główną ich pozycją były przychody odsetkowe, które osiągnęły wartość 2 726,2 mln zł i stanowiły 54,7% przychodów z lokat. Dywidendy i inne udziały w zyskach wyniosły 934,6 mln zł (1 173,9 mln zł przed rokiem). Wynagrodzenia dla towarzystw zarządzających funduszami wyniosły 1 902,0 mln zł (wzrost o 3,2%). Koszty netto funduszy inwestycyjnych, po uwzględnieniu kosztów pokrywanych przez towarzystwo, wyniosły 3 200,4 mln zł i były niższe o 2,7% niż rok wcześniej. Fundusze inwestycyjne w I połowie 2018 r. wykazały dodatni wynik z operacji w kwocie 10 469,7 mln zł, jego spadek o 23,8% był spowodowany niższymi przychodami z tytułu zbytych lokat, które wyniosły 1 392,9 mln zł (w roku poprzedzającym był to zysk w kwocie 4 954,8 mln zł).

W końcu czerwca 2018 r. działały 63 towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2 227,8 mln zł (podobnie jak przed rokiem), w tym aktywa obrotowe osiągnęły wartość 1 813,0 mln zł i stanowiły 81,4% aktywów ogółem. Aktywa obrotowe składały się głównie z finansowych inwestycji krótkoterminowych, które zmniejszyły się do kwoty 1 328,1 mln zł (o 5,6%). W strukturze aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (79,8%). W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały (fundusze) własne wyniosły 1 628,6 mln zł (wzrost o 9,1%) i stanowiły ich największy udział (73,1%). Wartość kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym TFI zmniejszył się do 158,2 mln zł (udział inwestorów zagranicznych zmniejszył się o 3,7 pkt. proc. do 28,0%).

Wynik finansowy brutto TFI w I półroczu 2018 r. wyniósł 620,3 mln zł i był wyższy o 62,1% w stosunku do analogicznego półrocza ubiegłego roku. Na wynik finansowy netto w wysokości 499,3 mln zł złożyły się zyski 49 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 519,1 mln zł i straty 14 towarzystw funduszy inwestycyjnych w łącznej kwocie 19,8 mln zł.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: