eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2018

Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2018

2019-06-28 09:16

Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2018

Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych 2018 © Magdziak Marcin - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Pod koniec grudnia minionego roku na polskim rynku funkcjonowało 878 funduszy inwestycyjnych, czyli o 27 mniej niż rok wcześniej. Wartość aktywów zgromadzonych przez nie ogółem wyniosła 312,5 mld zł, co jest wynikiem o 0,5 procenta gorszym od osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego - podał Główny Urząd Statystyczny.

Przeczytaj także: Wyniki TFI i funduszy inwestycyjnych I poł. 2018

W 2018 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 7,3 mld zł (o 8,2 mld zł mniej niż rok wcześniej). Wartość lokat funduszy zmniejszyła się do 273,7 mld zł (o 2,0%).

Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2,6 mld zł (wzrost o 13,2%). Wynik finansowy netto TFI wyniósł 0,9 mld zł na koniec 2018 r. i był wyższy o 33,2% niż przed rokiem.

W końcu 2018 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało ogółem 878 funduszy inwestycyjnych (o 27 mniej niż przed rokiem). Liczba otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosła 46 (o 2 więcej niż przed rokiem), liczba specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych to 52 (55 rok wcześniej). W grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych liczba funduszy zmniejszyła się z 806 do 780.

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 312 535,1 mln zł (spadek o 0,5% w stosunku do 2017 r.), z tego aktywa:
  • funduszy inwestycyjnych zamkniętych wyniosły 146 386,6 mln zł (spadek o 6,1%), udział tej grupy funduszy w aktywach ogółem zmniejszył się z 49,6% do 46,8%;
  • otwartych funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 112 149,6 mln zł (wzrost o 7,8%), ich udział w aktywach funduszy ogółem zwiększył się z 33,1% do 35,9%;
  • specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych ukształtowały się na poziomie 53 999,0 mln zł (spadek o 0,3%), ich udział w aktywach ogółem zwiększył się do 17,3% wobec 17,2% przed rokiem.

Główną pozycję aktywów ogółem funduszy inwestycyjnych stanowiły składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, ich wartość na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 151 284,4 mln zł i była niższa o 0,4% w stosunku do grudnia 2017 r. Udział tej pozycji w aktywach ogółem po-został na tym samym poziomie 48,4%. W 2018 r. należności funduszy inwestycyjnych wyniosły 14 420,6 mln zł i były niższe o 11,9% w porównaniu z końcem 2017 r. Zobowiązania funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 19 209,3 mln zł (wzrost o 5,0%). Największe zobowiązania w kwocie 9 865,8 mln zł wykazały otwarte fundusze inwestycyjne, co stanowiło 51,4% wartości zobowiązań wszystkich funduszy inwestycyjnych (40,4% przed rokiem). W dniu 31 grudnia 2018 r. aktywa netto funduszy wynosiły 293 325,8 mln zł, tj. na poziomie o 0,8% niższym niż na koniec 2017 r. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zamkniętych osiągnęły wartość 139 653,6 mln zł (o 4,7% niższą niż przed rokiem), funduszy inwestycyjnych otwartych 102 283,8 mln zł (wyższą o 5,8%), a specjalistycznych funduszy otwartych 51 388,5 mln zł (spadek o 2,3%).

fot. mat. prasowe

Aktywa funduszy inwestycyjnych (w mld zł)

W 2018 r. wartość aktywów ogółem funduszy inwestycyjnych wyniosła 312,5 mld zł.


Wartość lokat funduszy inwestycyjnych na koniec grudnia 2018 r. zmniejszyła się do 273 690,7 mln zł (o 2,0%). Dłużne papiery wartościowe miały najwyższą wartość tj. 136 592,0 mln zł (wzrost o 3,7%). Wartość akcji zmniejszyła się do kwoty 75 144,4 mln zł (o 10,6%). Wierzytelności ukształtowały się na poziomie 17 162,0 mln zł (spadek o 6,8%). Lokaty w tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania o statusie nierezydenta wy-niosły 11 931,0 mln zł. Udziały w spółkach zwiększyły się do kwoty 14 748 mln zł (o 21,8%). Depozyty zwiększyły się do 5 355,8 mln zł (o 96,0%). Udział dłużnych papierów wartościowych i akcji w lokatach ogółem wyniósł odpowiednio 49,9% i 27,5%, wobec odpowiednio 47,1% i 30,0% w 2017 r.

Przychody z lokat funduszy inwestycyjnych w 2018 r. wyniosły 10 281,8 mln zł (o 3,4% mniej niż przed rokiem). Główną ich pozycją były przychody odsetkowe, które osiągnęły wartość 5 125,2 mln zł i stanowiły 49,8% przychodów z lokat. Dywidendy i inne udziały w zyskach wyniosły 1 805,6 mln zł (2 312,9 mln zł przed rokiem). Wynagrodzenia dla towarzystw zarządzających funduszami wyniosły 3 730,7 mln zł (na podobnym poziomie co przed rokiem). Koszty netto funduszy inwestycyjnych, po uwzględnieniu kosztów pokrywanych przez towarzystwo, wyniosły 6 225,4 mln zł i były niższe o 9,5% niż rok wcześniej. Fundusze inwestycyjne w 2018 r. wy-kazały dodatni wynik z operacji w kwocie 7 342,7 mln zł (w 2017 r. było to 15 497 mln zł), w tym wynik z operacji funduszy zamkniętych wzrósł o 58,8 %, a funduszy otwartych i specjalistycznych otwartych był ujemny w kwocie 4 144,3 mln zł.

Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych


W końcu grudnia 2018 r. działały 63 towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 2 615,5 mln zł (o 13,2% więcej niż na koniec grudnia 2017 r.), w tym aktywa obrotowe osiągnęły wartość 2 192,8 mln zł i stanowiły 83,8% aktywów ogółem. Aktywa obrotowe składały się głównie z finansowych inwestycji krótkoterminowych, które zwiększyły się do kwoty 1 705,4 mln zł (o 17,8%). W strukturze aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (73,0%). W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały (fundusze) własne wyniosły 1 924,1 mln zł (wzrost o 10% w porównaniu do 2017 r.) i stanowiły ich największy udział (73,6%). Wartość kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym TFI zmniejszył się do 158,2 mln zł (udział inwestorów zagranicznych zmniejszył się o 4,6 pkt. proc. do 27,5%).

Wynik finansowy brutto TFI w 2018 r. wyniósł 1 142,2 mln zł i był wyższy o 34,9% w stosunku do roku poprzedniego. Na wynik finansowy netto w wysokości 906,9 mln zł złożyły się zyski 49 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 943,5 mln zł i straty 14 towarzystw funduszy inwestycyjnych (- 36,6 mln zł).

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: