eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Wyniki finansowe banków 2018

Wyniki finansowe banków 2018

2019-04-11 13:33

Wyniki finansowe banków 2018

Bank © alswart - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Jak wynika z najświeższych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, pod koniec grudnia minionego roku działalność operacyjną na terenie Polski prowadziło 612 banków. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego podniosła się o 5,6%, do 1 098,8 mld mld zł, a depozytów o 9,1% do 1 234,7 mld zł. Koszty pracownicze stanowiły połowę kosztów administracyjnych.

Przeczytaj także: Wyniki finansowe banków I-IX 2018

Jak podaje GUS, wynik finansowy netto sektora bankowego w 2018 r. wyniósł 14,7 mld zł, tj. o 7,6% więcej niż w 2017 r. Suma bilansowa banków wzrosła o 6,6% i wyniosła 1 889,1 mld zł. Wartość kredytów udzielonych sektorowi niefinansowemu zwiększyła się o 5,6% do kwoty 1 098,8 mld zł, a depozytów o 7,5% do 1 151,2 mld zł.

Na zwiększenie całkowitych przychodów operacyjnych netto o 1,1 mld zł wpłynął głównie wzrost wyniku z tytułu odsetek o 2,2 mld zł i z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych o 0,7 mld zł, przy obniżeniu wyniku z tytułu opłat i prowizji o 1,4 mld zł.

Koszty pracownicze stanowiły 50,8% kosztów administracyjnych (wzrost o 0,4 p. proc.). Zwiększenie kosztów pracowniczych o 0,4 mld zł wynikało głównie ze wzrostu wynagrodzeń z tytułu umów o pracę – o 0,2 mld zł (1,2%). Spośród pozostałych kosztów administracyjnych najszybciej rosły koszty marketingowe (o 0,2 mld zł, tj. 19,3%), jednocześnie o 0,2 mld zł (o 6,4%) obniżyły się koszty z tytułu zapłaconych czynszów.

fot. mat. prasowe

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat banków

Wynik finansowy netto osiągnął w 2018 r. wartość o 1,0 mld zł wyższą niż w 2017 r.


Wynik finansowy netto w 2018 r. wyniósł 14,7 mld zł, na co składały się zyski netto 588 banków w kwocie 16,0 mld zł oraz straty netto 24 banków (15 komercyjnych, w tym 10 oddziałów instytucji kredytowych oraz 9 banków spółdzielczych) o wartości 1,3 mld zł.

Według stanu w dniu 31 grudnia 2018 r. największą pozycją aktywów sektora bankowego były aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu i stanowiły one 71,1% aktywów. Po stronie pasywów dominującą pozycją były zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, które stanowiły 85,7% pasywów. Udział kapitałów własnych w pasywach wyniósł 10,9%.

Kredyty dla przedsiębiorstw zostały w większości (53,7%) zaciągnięte przez MŚP. Kredyty udzielone na nieruchomości mieszkaniowe (418,0 mld zł, w tym 104,8 mld zł w CHF) oraz kredyty konsumpcyjne osób prywatnych (159,1 mld zł) stanowiły łącznie 82,0% kredytów gospodarstw domowych.

Depozyty sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych w dniu 31 grudnia 2018 r. osiągnęły łączną wartość 1 234,7 mld zł (wzrost o 9,1%), z tego depozyty sektora niefinansowego wyniosły 1 151,2 mld zł (więcej o 8,4%), a depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych 83,4 mld zł (wzrost o 21,0%). W porównaniu do stanu na koniec 2017 r. odnotowano wzrost łącznej wartości depozytów bieżących o 12,6% i depozytów terminowych o 3,7%. Wartość depozytów bieżących sektora niefinansowego zwiększyła się o 12,3%, a depozytów terminowych o 2,3%.

Wartość depozytów bieżących sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrosła o 16,6%, a wartość depozytów terminowych tego sektora o 31,4%. Udział depozytów ter-minowych w łącznej kwocie depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył się w skali roku o 1,9 p. proc. (do 37,0%). Udział depozytów terminowych w depozytach sektora niefinansowego obniżył się o 2,2 p. proc. (do 37,4%), a w sektorze instytucji rządowych i samorządowych udział depozytów terminowych w depozytach tego sektora zwiększył się o 2,6 p. proc. (do 32,1%).

fot. mat. prasowe

Struktura całkowitych przychodów operacyjnych, netto (w %, zmiany w p. proc.)

Na zwiększenie całkowitych przychodów operacyjnych netto o 1,1 mld zł wpłynął głównie wzrost wyniku z tytułu odsetek.


Działalność operacyjną w końcu grudnia 2018 r. prowadziło 612 banków, tj. o 4 mniej niż rok wcześniej. Liczba banków komercyjnych nie zmieniła się i wyniosła 63 banki. Jednak, na skutek połączenia dwóch banków z przeważającym udziałem kapitału polskiego oraz rozpoczęcia działalności przez jeden nowy oddział instytucji kredytowej zaszły zmiany w strukturze tej grupy. Liczba banków komercyjnych z przewagą kapitału polskiego zmniejszyła się o 1 bank, a liczba banków z przewagą kapitału zagranicznego zwiększyła się o 1. Ponadto, dwa banki ze 100% udziałem kapitału zagranicznego zmieniły formę prawną ze spółek akcyjnych na oddziały instytucji kredytowych. Liczba banków spółdzielczych zmniejszyła się do 549, z powodu połączenia 4 banków spółdzielczych z innymi bankami spółdzielczymi.
Przeczytaj także: Wyniki finansowe banków 2020 Wyniki finansowe banków 2020

oprac. : eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2020

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: