eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Wyniki finansowe banków I-XII 2017

Wyniki finansowe banków I-XII 2017

2018-04-10 11:53

Wyniki finansowe banków I-XII 2017

Wyniki finansowe banków I-XII 2017 © whitelook - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Jak wynika z najświeższych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, pod koniec grudnia minionego roku działalność operacyjną na terenie Polski prowadziło 616 banków. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku koszty działania badanych instytucji okazały się o 4,2 proc. wyższe. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego podniosła się o 3,1 proc., do 1 140,4 mld zł, a depozytów o 4,3 proc., do 1 131,5 mld zł.

Przeczytaj także: Wyniki finansowe banków I-IX 2017

Jak wynika z najświeższych danych opublikowanych przez GUS, w badanym okresie wynik działalności bankowej sięgnął 61,6 mld zł, a więc okazał się o 4,2% wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik z tytułu odsetek urósł do poziomu 42,5 mld zł, co oznacza z kolei wzrost rzędu 12,1%, a rezultaty uzyskane z tytułu opłat i prowizji powiększyły się o 9,2%, do 13,7 mld zł.

Łączny wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz z tytułu różnic kursowych netto skurczył się o 20,2%, osiągając wartość 3,3 mld zł, a przychody, jakie rodzime banki osiągnęły z tytułu dywidend były niższe o 10,7% i wyniosły 1,2 mld zł.

Koszty działania banków wzrosły o 4,2% do 32,9 mld zł. Koszty pracownicze stanowiły 50,4% tych kosztów, tj. 16,6 mld zł (wzrost o 5,7%). Koszty ogólnego zarządu zwiększyły się o 2,8% do 16,3 mld zł, głównie z powodu kosztów z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych oraz kosztów informatycznych.

fot. mat. prasowe

Struktura wyniku działalności bankowej

Wynik działalności operacyjnej w 2017 r. zwiększył się o 1,8% w porównaniu do wypracowanego w 2016 r.


Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły 8,3 mld zł (o 7,8% więcej), z czego 99,3% tej wartości zostało przeznaczone na pokrycie utraty wartości kredytów i pożyczek. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 1,2% i wyniosła 2,9 mld zł. Rezerwy zmniejszyły się o 35,9% do poziomu 0,7 mld zł. Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych obniżył się o 19,7% do 2,0 mld zł. W rezultacie wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 0,3 mld zł (o 1,8%) i osiągnął wartość 18,4 mld zł. Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej wyniósł 4,8 mld zł (wzrost o 13,8%).

Wynik finansowy netto w 2017 r. wyniósł 13,6 mld zł, na co składały się zyski netto 598 banków w kwocie 14,5 mld zł oraz straty netto 18 banków (12 komercyjnych, w tym 8 oddziałów instytucji kredytowych oraz 6 banków spółdzielczych) o wartości 0,8 mld zł.

fot. mat. prasowe

Kredyty dla sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych

Wartość kredytów dla sektora niefinansowego wzrosła w 2017 r. o 3,2%.


Suma bilansowa sektora bankowego w dniu 31 grudnia 2017 r. wyniosła 1 777,0 mld zł i była o 4,1% wyższa niż rok wcześniej. Największą pozycją aktywów były kredyty i inne należności, ich wartość wyniosła 1 236,7 mld zł (wzrost o 3,6%) i stanowiły one 69,6% aktywów. Po stronie pasywów dominującą pozycją były zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Osiągnęły one wartość 1 504,9 mld zł (o 3,4% więcej niż rok wcześniej), co stanowiło 84,7% pasywów. Kapitały własne zwiększyły się o 11,2% do 204,3 mld zł, a ich udział w pasywach wyniósł 11,5%.

Wartość kredytów udzielonych przez banki sektorowi niefinansowemu oraz sektorowi instytucji rządowych i samorządowych wg stanu w dniu 31 grudnia 2017 r. wyniosła 1 140,4 mld zł, co oznaczało ich wzrost o 3,1% w porównaniu do stanu o rok wcześniej. Kredyty udzielone sektorowi niefinansowemu stanowiły 91,2% tej kwoty i wyniosły 1 040,3 mld zł (wzrost o 3,2%), w tym kredyty dla przedsiębiorstw – 365,8 mld zł (wzrost o 6,1%) i dla gospodarstw domowych – 667,5 mld zł (więcej o 1,7%). Kredyty dla przedsiębiorstw zostały w większości (56,5%) zaciągnięte przez MŚP. Kredyty udzielone na nieruchomości mieszkaniowe (390,9 mld zł, w tym 107,1 mld zł w CHF) oraz kredyty konsumpcyjne osób prywatnych (147,0 mld zł) stanowiły łącznie 80,6% kredytów gospodarstw domowych.

fot. mat. prasowe

Depozyty sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych

Wartość depozytów sektora niefinansowego wzrosła w 2017 r. o 4,0%.


Depozyty sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych w dniu 31 grudnia 2017 r. osiągnęły łączną wartość 1 131,5 mld zł (wzrost o 4,3%), z tego depozyty sektora niefinansowego wyniosły 1 062,5 mld zł (więcej o 4,0%), a depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych 69,0 mld zł (wzrost o 8,6%). W porównaniu do stanu sprzed roku odnotowano wzrost łącznej wartości depozytów bieżących o 13,1% i spadek depozytów terminowych o 7,0%. Wartość depozytów bieżących i depozytów terminowych sektora niefinansowego zmieniła się w podobnym zakresie. Wartość depozytów bieżących sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrosła o 13,3%, a depozytów terminowych tego sektora zmniejszyła się o 1,1%. Udział depozytów terminowych w łącznej kwocie depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych zmniejszył się w skali roku o 4,7 p. proc. (do 38,9%). W sektorze niefinansowym udział depozytów terminowych obniżył się o 4,8 p. proc. (do 39,6%), a w sektorze instytucji rządowych i samorządowych o 2,9 p. proc. (do 29,6%).

fot. mat. prasowe

Nadwyżka wartości kredytów nad depozytami według sektorów

Nadwyżka kredytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych nad depozytami tych sektorów wyniosła na koniec 2017 r. 9,0 mld zł.


W porównaniu do stanu w dniu 31 grudnia 2016 r., przyrost wartości depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych łącznie był większy o 12,3 mld zł niż przyrost wartości kredytów tych podmiotów. W rezultacie, nadwyżka wartości kredytów nad wartością depozytów tych sektorów łącznie zmniejszyła się do 9,0 mld zł. W sektorze niefinansowym wystąpiła nadwyżka depozytów nad kredytami. Nadwyżka ta była większa niż rok wcześniej o 8,8 mld zł i wyniosła 22,2 mld zł. W sektorze instytucji rządowych i samorządowych zanotowano wzrost wartości depozytów o 5,5 mld zł, a wartość kredytów zwiększyła się o 2,0 mld zł, co skutkowało zmniejszeniem nadwyżki stanu kredytów nad depozytami w tym sektorze do wartości 31,1 mld zł (o 3,5 mld zł).

Działalność operacyjną w końcu grudnia 2017 r. prowadziło 616 banków, tj. o 5 mniej niż rok wcześniej. Zmniejszenie liczby banków ogółem było wynikiem zmniejszenia się liczby banków spółdzielczych do 553, z powodu połączenia się 5 banków spółdzielczych z innymi bankami spółdzielczymi. Liczba banków komercyjnych nie zmieniła się i wyniosła 63. Liczba oddziałów instytucji kredytowych zwiększyła się do 28 (o 1 więcej – jeden bank ze 100% udziałem kapitału zagranicznego został przekształcony w oddział instytucji kredytowej oraz działalność rozpoczęły dwa nowe oddziały instytucji kredytowych, a dwa oddziały instytucji kredytowych zakończyły działalność decyzją swoich właścicieli). Liczba banków z przewagą kapitału zagranicznego wyniosła 49 (o 2 mniej – podmioty z przewagą kapitału polskiego odkupiły od za-granicznego właściciela kontrolny pakiet akcji w jednym banku, uzyskując również kontrolę nad innym bankiem wchodzącym w skład grupy kapitałowej tego banku).
Przeczytaj także: Wyniki finansowe banków 2020 Wyniki finansowe banków 2020

oprac. : eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2020

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: