eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Wyniki finansowe banków I-IX 2017

Wyniki finansowe banków I-IX 2017

2017-12-12 11:04

Wyniki finansowe banków I-IX 2017

Wyniki finansowe banków I-IX 2017 © johan10 - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące wyników finansowych wypracowanych przez banki. Jak czytamy w opracowaniu, pod koniec września bieżącego roku działalność operacyjną w naszym kraju prowadziło 618 banków, czyli dokładnie tyle, ile pod koniec I półrocza. Koszty ich działania wzrosły o 3,4 proc., sięgając 24,6 mld złotych, z czego ponad połowę pochłonęły koszty pracownicze.

Przeczytaj także: Wyniki finansowe banków I-VI 2017

Jak wynika z najświeższych danych opublikowanych przez GUS, w badanym okresie wynik działalności bankowej sięgnął 45,9 mld zł, a więc okazał się o 1,1% wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie ub. r. Wynik z tytułu odsetek urósł do poziomu 31,4 mld zł, co oznacza z kolei wzrost rzędu 10,9%, a rezultaty uzyskane z tytułu opłat i prowizji powiększyły się o 8,8%, do 10,3 mld zł. Łączny wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz z tytułu różnic kursowych netto skurczył się o 16,5%, osiągając wartość 2,5 mld zł, a przychody, jakie rodzime banki osiągnęły z tytułu dywidend były niższe o 12,6% i wyniosły 1,1 mld zł.

Koszty działania banków wzrosły o 3,4% do 24,6 mld zł. Koszty pracownicze stanowiły 50,3% tych kosztów, tj. 12,4 mld zł (wzrost o 3,9%). Koszty ogólnego zarządu zwiększyły się o 2,9% do 12,2 mld zł, głównie z powodu kosztów z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych oraz z tytułu wpłat banków na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły 5,5 mld zł (o 3,4% więcej), z czego 99,5% tej wartości zostało przeznaczone na pokrycie utraty wartości kredytów i pożyczek. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 1,1% i wyniosła 2,2 mld zł. Rezerwy zmniejszyły się o 47,1% do poziomu 0,4 mld zł. Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych obniżył się o 8,5% do 1,4 mld zł.

W rezultacie wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 0,6 mld zł (o 3,8%) i osiągnął wartość 14,2 mld zł. Podatek dochodowy dotyczący działalności kontynuowanej wyniósł 3,6 mld zł (o 3,9% więcej).

fot. mat. prasowe

Struktura wyniku działalności bankowej

Największy udział w strukturze wyniku działalności bankowej posiadają odsetki.


Wynik finansowy netto w okresie I-IX 2017 r. wyniósł 10,6 mld zł, na co składały się zyski netto 602 banków w kwocie 10,9 mld zł oraz straty netto o wartości 0,4 mld zł 16 banków (11 komercyjnych, w tym 7 oddziałów instytucji kredytowych oraz 5 spółdzielczych).

fot. mat. prasowe

Kredyty dla sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych

Wartość kredytów wg stanu w dniu 30 września 2017 r. wyniosła 1 138,2 mld zł.


Suma bilansowa sektora bankowego w dniu 30 września 2017 r. wyniosła 1 752,3 mld zł i była o 5,2% wyższa niż rok wcześniej. Największą pozycją aktywów były kredyty i inne należności, ich wartość wyniosła 1 230,1 mld zł (wzrost o 4,8%) i stanowiły one 70,2% aktywów. Po stronie pasywów dominującą pozycją były zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, osiągnęły one wartość 1 492,5 mld zł (o 5,1% więcej niż rok wcześniej), co stanowiło 85,2% pasywów. Kapitały własne zwiększyły się o 7,6% do 196,1 mld zł, a ich udział w pasywach wyniósł 11,2%.

Wartość kredytów udzielonych przez banki sektorowi niefinansowemu oraz sektorowi instytucji rządowych i samorządowych wg stanu w dniu 30 września 2017 r. wyniosła 1 138,2 mld zł, co oznaczało ich wzrost o 3,9% w porównaniu do stanu o rok wcześniej. Kredyty udzielone sektorowi niefinansowemu stanowiły 91,6% tej kwoty i wyniosły 1 042,7 mld zł (wzrost o 4,3%), w tym kredyty dla przedsiębiorstw – 367,2 mld zł (wzrost o 6,0%) i dla gospodarstw domowych – 668,7 mld zł (więcej o 3,3%). Kredyty dla przedsiębiorstw zostały w większości (56,6%) zaciągnięte przez MŚP. W kredytach gospodarstw domowych 80,8% stanowiły łącznie kredyty na nieruchomości mieszkaniowe (395,0 mld zł, w tym 115,6 mld zł w CHF) i kredyty konsumpcyjne osób prywatnych (145,1 mld zł).

fot. mat. prasowe

Depozyty sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych

Depozyty sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych w dniu 30 września 2017 r. osiągnęły wartość 1 125,0 mld zł.


Depozyty sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych w dniu 30 września 2017 r. osiągnęły wartość 1 125,0 mld zł (wzrost o 6,4%), z tego depozyty sektora niefinansowego wyniosły 1 019,0 mld zł (więcej o 5,0%), a depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych 106,0 mld zł (wzrost o 22,7%). W porównaniu do stanu sprzed roku odnotowano wzrost wartości depozytów bieżących o 14,9% i spadek depozytów terminowych o 2,8%. Wartość depozytów bieżących sektora niefinansowego zwiększyła się o 14,1%, a depozytów terminowych obniżyła się o 5,5%. Wartość depozytów bieżących sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrosła o 28,5%, a depozytów terminowych o 19,3%. Udział depozytów terminowych w depozytach sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych łącznie zmniejszył się w skali roku o 4,1 p. proc. (do 43,7%) – o 4,6 p. proc. w sektorze niefinansowym (do 41,7%) oraz o 1,7 p. proc. w sektorze instytucji rządowych i samorządowych (do 62,0%).

W porównaniu do stanu w dniu 30 września 2016 r., przyrost wartości depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych łącznie był większy o 25,0 mld zł niż przyrost wartości kredytów tych podmiotów. W rezultacie, różnica między wartością kredytów a wartością depozytów tych sektorów łącznie zmniejszyła się do 13,2 mld zł. W sektorze niefinansowym nadwyżka kredytów nad depozytami zmniejszyła się do poziomu 23,7 mld zł (mniej o 6,0 mld zł). W sektorze instytucji rządowych i samorządowych zanotowano wzrost wartości depozytów o 19,6 mld zł, a wartość kredytów zwiększyła się o 0,5 mld zł. W tym sektorze wystąpiła nadwyżka stanu depozytów nad kredytami o wartości 10,5 mld zł.

fot. mat. prasowe

Nadwyżka wartości kredytów nad depozytami według sektorów

Różnica między wartością kredytów a wartością depozytów tych sektorów łącznie zmniejszyła się do 13,2 mld zł.


Działalność operacyjną w końcu września 2017 r. prowadziło 618 banków, tj. o 5 mniej niż rok wcześniej na skutek spadku liczby banków spółdzielczych do 555 (cztery banki spółdzielcze połączyły się z innymi bankami spółdzielczymi, a jeden bank spółdzielczy zakończył działalność z powodu ogłoszenia upadłości). Liczba banków komercyjnych nie zmieniła się i wyniosła 63. Liczba oddziałów instytucji kredytowych zwiększyła się do 28 (o 2 więcej – dwa banki ze 100% udziałem kapitału zagranicznego zostały przekształcone w oddziały instytucji kredytowych oraz działalność rozpoczęły dwa nowe oddziały instytucji kredytowych, a dwa oddziały instytucji kredytowych zakończyły działalność decyzją swoich właścicieli). Liczba banków z przewagą kapitału zagranicznego wyniosła 49 (o 1 mniej – w jednym banku z większościowym udziałem kapitału zagranicznego, po procesie jego podziału i przejęcia większej części przez bank z przewagą kapitału polskiego, kapitał zagraniczny osiągnął 100% udziału oraz podmioty z przewagą kapitału polskiego odkupiły od zagranicznego właściciela kontrolny pakiet akcji w jednym banku, uzyskując również kontrolę nad innym bankiem wchodzącym w skład grupy kapitałowej tego banku).
Przeczytaj także: Wyniki finansowe banków 2020 Wyniki finansowe banków 2020

oprac. : eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2020

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: