eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Wyniki finansowe OFE i PTE 2018

Wyniki finansowe OFE i PTE 2018

2019-05-08 09:45

Wyniki finansowe OFE i PTE 2018

Pieniądze © studioflara - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące otwartych i powszechnych funduszy emerytalnych. Wynika z nich m.in., że liczba rachunków prowadzonych przez OFE w końcu 2018 r. wyniosła 16,2 mln zł. Z kolei udział rachunków martwych, na które nie wpłynęła żadna składka, osiągnął poziom 0,7%. Wynik finansowy OFE był ujemny.

Przeczytaj także: Wyniki finansowe OFE i PTE

Liczba rachunków


Jak już wspomniano we wstępie, liczba rachunków prowadzonych przez OFE wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 16,2 mln. Udział rachunków martwych, na które nie wpłynęła żadna składka, osiągnął 0,7% ogólnej liczby rachunków. Odsetek rachunków martwych dla poszczególnych funduszy wahał się od 0,2% do 1,9% liczby prowadzonych rachunków.

Członkowie otwartych funduszy emerytalnych

Zgodnie z danymi Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), na dzień 31 grudnia 2018 r. było zarejestrowanych 15,9 mln członków otwartych funduszy emerytalnych, tj. o 1,2% mniej niż rok wcześniej. Zarejestrowanych było 8,4 mln mężczyzn i 7,5 mln kobiet. Liczba członków trzech największych otwartych funduszy emerytalnych wyniosła 7,9 mln osób, co stanowiło 50,0% liczby wszystkich członków OFE.

Składki i odsetki


W 2018 r. ZUS przekazał do OFE 3,3 mld zł składek oraz 5,1 mln zł odsetek. W porównaniu z rokiem 2017, kwota wpłaconych składek do OFE była wyższa o 15,5 mln zł, natomiast kwota wpłaconych odsetek była niższa o 3,9 mln zł. W okresie od 19 maja 1999 r. do 31 grudnia 2018 r., ZUS przekazał do OFE kwotę 216,1 mld zł składek oraz 3,7 mld zł odsetek.

Przychody i koszty operacyjne


Przychody operacyjne otwartych funduszy emerytalnych w 2018 r. wyniosły 4,3 mld zł. Główną pozycją były przychody portfela inwestycyjnego, które stanowiły 98,9% przychodów operacyjnych. Przychody portfela inwestycyjnego wzrosły o 15,0% w odniesieniu do 2017 r. i wyniosły 4,26 mld zł. Koszty operacyjne osiągnęły kwotę 968,2 mln zł. Koszty zarządzania funduszami wyniosły 794,1 mln zł i stanowiły 82,0% kosztów operacyjnych OFE.

fot. mat. prasowe

Członkowie otwartych funduszy emerytalnych według wieku i płci

W 2018 r. było zarejestrowanych 15,9 mln członków otwartych funduszy emerytalnych.


Wynik finansowy


Wynik finansowy ogółem otwartych funduszy emerytalnych w 2018 r. był ujemny w wysokości minus 17,0 mld zł, wobec 28,4 mld zł dodatniego wyniku przed rokiem. Na wynik ten złożyły się: zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) w wysokości minus 20,4 mld zł oraz wynik z inwestycji w wysokości 3,3 mld zł.

fot. mat. prasowe

Podstawowe dane otwartych funduszy emerytalnych

Wyniki finansowe OFE w 2018 r. były gorsze niż przed rokiem.


Aktywa otwartych funduszy emerytalnych


Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2018 r. wyniosły 157,5 mld zł i zmniejszyły się o 12,5%. Największy udział w aktywach wykazywał portfel inwestycyjny – 99,4%. Zobowiązania ogółem ukształtowały się na poziomie 177,3 mln zł, w roku poprzednim było to 426,4 mln zł (spadek o 58,4%). Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych wyniosły 157,3 mld zł, co oznacza spadek o 12,4% w skali roku.

Portfel inwestycyjny


W portfelu inwestycyjnym otwartych funduszy emerytalnych dominowały akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym – 134,0 mld zł, a ich udział zmniejszył się o 2,4 p. proc. w ciągu roku. Kolejną pozycją według wielkości udziału były obligacje, które wyniosły 10,4 mld zł, a ich udział w portfelu inwestycyjnym OFE zmniejszył się z 6,8% w 2017 r. do 6,7% w 2018 r. Depozyty bankowe wyniosły 9,0 mld zł, a ich udział w portfelu zmniejszył się o 0,3 p. proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Inne lokaty w portfelu inwestycyjnym wynosiły 3,1 mld zł, a ich udział w tym portfelu zwiększył się o 0,5 p. proc. Wartość inwestycji OFE na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w akcje notowane na regulowanym rynku giełdowym wyniosła 134,0 mld zł (spadek wartości tej części portfela o 12,4% w skali roku). Akcje wycenione na dzień 31 grudnia 2018 r. miały wartość: dla akcji podmiotów makrosektora finansowego – 53,2 mld zł, paliw i energii – 28,1 mld zł, chemii i surowców – 11,1 mld zł, dóbr konsumpcyjnych – 9,9 mld zł, handlu i usług – 8,6 mld zł. Inwestycje zagraniczne OFE wyniosły 9,6 mld zł i stanowiły 6,1% wartości całego portfela inwestycyjnego.

Średnia ważona stopa zwrotu


Średnia ważona stopa zwrotu otwartych funduszy emerytalnych za okres trzyletni od 31 marca 2015 r. do 30 marca 2018 r. wyniosła 11,424%, natomiast za okres od 30 września 2015 r. do 28 września 2018 r. wyniosła 18,826%. Lepszy rezultat od średniej ważonej stopy zwrotu w pierwszym okresie osiągnęło 5 funduszy, natomiast w drugim okresie 4 fundusze.

POWSZECHNE TOWARZYSTWA EMERYTALNE
Aktywa powszechnych towarzystw emerytalnych


Aktywa powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) na koniec grudnia 2018 r. wyniosły 2,9 mld zł, co oznaczało wzrost o 3,6%. W strukturze aktywów 68,6% ich wartości stanowiły aktywa trwałe. W ich ramach główną pozycję zajmowały inwestycje długoterminowe, których udział w aktywach trwałych zwiększył się z 71,9% w końcu 2017 r. do 74,0% w 2018 r.

Pasywa powszechnych towarzystw emerytalnych


Wartość pasywów (PTE) w 84,7% była kształtowana przez kapitał własny, który wynosił 2,5 mld zł (wzrost o 3,1% w porównaniu z 2017 r.). Ponadto odnotowano zwiększenie wartości kapitałów zapasowych do 820,4 mln zł (wzrost o 6,2% w skali roku). Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zwiększyły się o 6,7% w relacji do poprzedniego roku. Rozliczenia międzyokresowe osiągnęły wartość 47,9 mln zł (o 166,1% wyższą niż na koniec 2017 r.).

fot. mat. prasowe

Aktywa powszechnych towarzystw emerytalnych

Aktywa ogółem PTE zwiększy-ły się o 3,6%.


Przychody i koszty powszechnych towarzystw emerytalnych


Przychody PTE wynikające z zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi wyniosły 1 040,9 mln zł. Wynagrodzenie za zarządzanie funduszami stanowiło 76,6% przychodu (spadek udziału o 6,5 p. proc.). Koszty związane z zarządzaniem otwartymi funduszami emerytalnymi przez PTE wyniosły 363,8 mln zł, w tym obowiązkowe obciążenia z tytułu zarządzania OFE i DFE wyniosły 190,5 mln zł, co stanowiło 52,4% tych kosztów.

Wynik finansowy powszechnych towarzystw emerytalnych


Wynik techniczny PTE na zarządzaniu otwartymi funduszami emerytalnymi ukształtował się na poziomie 677,1 mln zł, tj. o 26,9% wyższym niż w 2017 r. Po uwzględnieniu wyniku na działalności gospodarczej, towarzystwa wypracowały 699,6 mln zł zysku brutto, w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się on o 125,2 mln zł. W efekcie, powszechne towarzystwa emerytalne zamknęły rok 2018 zyskiem netto w wysokości 562,4 mln zł, podczas gdy w 2017 r. zysk netto wynosił 464,7 mln zł.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: