eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Wyniki finansowe OFE i PTE

Wyniki finansowe OFE i PTE

2018-05-14 12:56

Wyniki finansowe OFE i PTE

Wyniki finansowe OFE i PTE © Radoslaw Maciejewski - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (8)

Poznaliśmy już najnowsze dane GUS odnośnie wyników, jakie w minionym roku udało się wypracować otwartym i powszechnym funduszom emerytalnym. Wynika z nich m.in., że ubiegłoroczny wynik finansowy OFE sięgnął 28,4 mld zł, wobec 13,7 mld zł w 2016 r. Poziom aktywów ogółem wyniósł pod koniec grudnia 2017 r. 180,0 mld zł, a więc o 17% więcej niż przed rokiem.

Przeczytaj także: Wyniki PTE i OFE w 2015

Liczba rachunków


Jak donosi GUS, 31 grudnia 2017 r. liczba rachunków prowadzonych przez OFE wyniosła 16,5 mln. O 0,1 p.proc. (do 0,7%) wzrósł udział rachunków martwych, a więc takich, na których nie odnotowano wpływu składek. Ich odsetek różnił się w zależności od funduszu, wahając się od 0,2% do 1,9% łącznej liczby prowadzonych rachunków.

Członkowie otwartych funduszy emerytalnych


Jak dowodzą statystyki prowadzonego przez ZUS Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, u schyłku grudnia minionego roku zarejestrowanych było 16,1 mln członków otwartych funduszy emerytalnych, tj. o 2,0% mniej niż rok wcześniej. Według kryterium płci zarejestrowanych w OFE było 8,5 mln mężczyzn i 7,6 mln kobiet. Liczba członków trzech największych otwartych funduszy emerytalnych wyniosła 7,7 mln osób, co stanowiło 48,0% liczby wszystkich członków OFE.

fot. mat. prasowe

Podstawowe dane otwartych funduszy emerytalnych

Wyniki finansowe OFE w 2017 r. były lepsze niż przed rokiem.

fot. mat. prasowe

Członkowie otwartych funduszy emerytalnych według wieku i płci

W 2017 r. było zarejestrowanych 16,1 mln członków otwartych funduszy emerytalnych.


Składki i odsetki


W 2017 r. ZUS przekazał do OFE 3,3 mld zł składek oraz 9,0 mln zł odsetek. W porównaniu z rokiem 2016, kwota wpłaconych składek do OFE była wyższa o 125,1 mln zł, natomiast kwota wpłaconych odsetek była niższa o 13,2 mln zł. W okresie od 19 maja 1999 r. do 31 grudnia 2017 r., ZUS przekazał do OFE kwotę 212,8 mld zł składek oraz 3,7 mld zł odsetek.

Przychody i koszty operacyjne


Przychody operacyjne otwartych funduszy emerytalnych w 2017 r. wyniosły 3,8 mld zł, co oznacza spadek o 21,8% w skali roku. Główną pozycją były przychody portfela inwestycyjnego, które stanowiły 98,4% przychodów operacyjnych. Przychody portfela inwestycyjnego spadły o 19,6% w odniesieniu do 2016 r. i wyniosły 3,7 mld zł. Koszty operacyjne osiągnęły kwotę 969,8 mln zł i zwiększyły się o 5,3% w porównaniu do 2016 r. Koszty zarządzania funduszami wyniosły 790,4 mln zł i stanowiły 81,5% kosztów operacyjnych OFE (75,3% przed rokiem).

fot. mat. prasowe

Wybrane kategorie rachunku zysków i strat otwartych funduszy emerytalnych

Główną pozycją przychodów były przychody portfela inwestycyjnego.


Wynik finansowy


Wynik finansowy ogółem otwartych funduszy emerytalnych w 2017 r. wyniósł 28,4 mld zł, wobec wyniku 13,7 mld zł przed rokiem. Na wynik ten złożyły się: zrealizowany i niezrealizowany zysk w wysokości 25,6 mld zł oraz wynik z inwestycji w wysokości 2,8 mld zł.

Aktywa otwartych funduszy emerytalnych


Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2017 r. wyniosły 180,0 mld zł i zwiększyły się o 17,0% w relacji rok do roku. Największy udział w aktywach miał portfel inwestycyjny – 99,1%. Zobowiązania ogółem ukształtowały się na poziomie 426,4 mln zł, w roku poprzednim było to 432,1 mln zł (spadek o 1,3%). Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych wynosiły 179,5 mld zł, co oznacza wzrost o 17,0% w skali roku.

fot. mat. prasowe

Wybrane kategorie bilansu otwartych funduszy emerytalnych

Aktywa ogółem OFE zwiększyły się o 17,0% w relacji rok do roku.


Portfel inwestycyjny


W portfelu inwestycyjnym otwartych funduszy emerytalnych dominowały akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym – 153,1 mld zł, a ich udział stanowił 85,8% całego portfela inwestycyjnego i wzrósł o 2,4 p. proc. w ciągu roku. Obligacje wyniosły 12,1 mld zł, a ich udział w portfelu inwestycyjnym OFE zmniejszył się z 8,2% w 2016 r. do 6,8% w 2017 r. Depozyty bankowe wyniosły 10,6 mld zł, a ich udział w portfelu zmniejszył się o 1,3 p. proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Inne lokaty w portfelu inwestycyjnym wynosiły 2,6 mld zł, a ich udział w tym portfelu wzrósł z 1,1% do 1,5%.

fot. mat. prasowe

Wartość portfela inwestycyjnego otwartych funduszy emerytalnych

W portfelu inwestycyjnym OFE dominowały akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym.


Wartość inwestycji OFE na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w akcje notowane na regulowanym rynku giełdowym wyniosła 141,8 mld zł (wzrost wartości tej części portfela o 22,1% w skali roku). Akcje wycenione na dzień 31 grudnia 2017 r. miały wartość: dla akcji podmiotów makrosektora finansowego – 62,9 mld zł, paliw i energii – 27,5 mld zł, chemii i surowców – 13,7 mld zł, dóbr konsumpcyjnych – 13,2 mld zł, technologii – 7,4 mld zł. Inwestycje zagraniczne OFE wyniosły 11,4 mld zł i stanowiły 6,4% wartości całego portfela inwestycyjnego.

Średnia ważona stopa zwrotu


Średnia ważona stopa zwrotu otwartych funduszy emerytalnych za okres trzyletni od 31 mar-ca 2014 r. do 31 marca 2017 r. wyniosła 12,921%, natomiast za okres od 30 września 2014 r. do 29 września 2017 r. wyniosła 19,128%. Lepszy rezultat od średniej ważonej stopy zwrotu w pierwszym okresie osiągnęło sześć funduszy, natomiast w drugim okresie cztery fundusze.

Aktywa powszechnych towarzystw emerytalnych


Aktywa powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) na koniec grudnia 2017 r. wyniosły 2,8 mld zł, co oznaczało wzrost o 10,6%. W strukturze aktywów 67,1% ich wartości stanowiły aktywa trwałe. W ich ramach główną pozycję zajmowały inwestycje długoterminowe, których udział zmniejszył się z 77,7% w końcu 2016 r. do 71,7% w końcu 2017 r.

fot. mat. prasowe

Aktywa powszechnych towarzystw emerytalnych

Aktywa ogółem PTE zwiększyły się o 10,6% w relacji rok do roku.


Pasywa powszechnych towarzystw emerytalnych


Wartość pasywów (PTE) w 85,2% była kształtowana przez kapitał własny, który wyniósł 2,4 mld zł (podobny poziom w porównaniu z 2016 r.). Ponadto odnotowano zmniejszenie wartości kapitałów zapasowych do 772,2 mln zł (spadek o 3,8% w skali roku). Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zwiększyły się dwukrotnie w relacji do poprzedniego roku. Rozliczenia międzyokresowe osiągnęły wartość 19,1 mln zł (o 16,4% niższą niż na koniec 2016 r.).

fot. mat. prasowe

Pasywa powszechnych towarzystw emerytalnych

Kapitał własny PTE wyniósł 2,4 mld zł w 2017 r.


Przychody i koszty powszechnych towarzystw emerytalnych


Przychody PTE wynikające z zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi wyniosły 962,4 mln zł, co oznacza ich zwiększenie w porównaniu z rokiem poprzednim o 11,1%. Wynagrodzenie za zarządzanie funduszami stanowiło 83,0% przychodu (wzrost udziału o 2,8 p. proc.). Koszty związane z zarządzaniem otwartymi funduszami emerytalnymi przez PTE wyniosły 435,2 mln zł i zwiększyły się o 0,5%, w tym obowiązkowe obciążenia z tytułu zarządzania OFE wyniosły 265,9 mln zł, co stanowiło 61,1% tych kosztów.

Wynik finansowy powszechnych towarzystw emerytalnych


Wynik techniczny PTE na zarządzaniu otwartymi funduszami emerytalnymi ukształtował się na poziomie 533,9 mln zł, tj. o 22,0% wyższym niż w 2016 r. Po uwzględnieniu wyniku na działalności gospodarczej, towarzystwa wypracowały 574,8 mln zł zysku brutto, w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się on o 80,4 mln zł. W efekcie, powszechne towarzystwa emerytalne zamknęły rok 2017 zyskiem netto w wysokości 464,8 mln zł, podczas gdy w 2016 r. zysk netto wynosił 399,7 mln zł.

oprac. : eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: