eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Franklin Templeton: perspektywy inwestycyjne na 2019 rok

Franklin Templeton: perspektywy inwestycyjne na 2019 rok

2019-01-05 00:30

Franklin Templeton: perspektywy inwestycyjne na 2019 rok

Perspektywy inwestycyjne 2019 © Андрей Яланский - Fotolia.com

Eksperci Franklin Templeton przedstawiają swoje przewidywania na nadchodzące miesiące. Zaprezentowane prognozy odnoszą się m.in. do sytuacji na rynku obligacji i akcji oraz inwestycji w aktywa mieszane. Specjaliści formułują też przewidywania dotyczące perspektyw makroekonomicznych.

1) Akcje spółek europejskich: potencjał do odbicia w schyłkowej fazie cyklu


PROGNOZY NA 2019 R.: „Europejskie rynki akcji wydają się być lepiej przygotowane na 2019 r. — spółki finansowe i przedsiębiorstwa surowcowe korzystają na ciągłym wzroście rentowności obligacji i ożywieniu inflacji”.

Dylan Ball, (ACA) Wiceprezes wykonawczy, szef zespołu ds. strategii inwestycyjnych skoncentrowanych na akcjach spółek europejskich, Templeton Global Equity Group®

Rok 2018 okazał się pod każdym względem rozczarowujący dla europejskich rynków akcji. Długo oczekiwane odbicie na rynkach regionalnych w schyłkowej fazie cyklu cały czas się spóźniało, a wielu inwestorów preferowało szybciej rosnące przedsiębiorstwa ze Stanów Zjednoczonych, z zaniepokojeniem przyglądając się sytuacji politycznej w Europie. Fundamenty rynkowe wciąż jednak sygnalizują potencjał do odbicia w najbliższej przyszłości. Zyski spółek i poziomy wyceny w Europie mają, w naszej ocenie, sporą przestrzeń do wzrostu wraz z dojrzewaniem cyklu rynkowego i ekonomicznego.

Warunki rynkowe w schyłkowej fazie cyklu


Przewidujemy, że trendy, którym akcje spółek ze Stanów Zjednoczonych zawdzięczają lepsze wyniki na tle instrumentów europejskich w ostatnich latach, zaczną się odwracać. Lata skrajnie niskich stóp procentowych i skupu obligacji przez bank centralny wypaczyły sytuację na rynkach, sprzyjając akcjom spółek o dużym potencjale wzrostowym i zaniżając wyceny papierów przedsiębiorstw o mniejszych szansach na dynamiczny wzrost. Akcje dużych przedsiębiorstw technologicznych ze Stanów Zjednoczonych należały do największych beneficjentów tego trendu w ostatnich latach. Co więcej, pasywne inwestowanie wzmocniło trend przepływu pieniędzy w kierunku rynkowych liderów oraz odpływu kapitału ze zniżkujących instrumentów. Uważamy, że ten proces nie ma związku z wpływem na ceny czy poziomami wyceny papierów, ale jest przede wszystkim wynikiem bieżącej dynamiki i podążania za trendem.

fot. Андрей Яланский - Fotolia.com

Perspektywy inwestycyjne 2019

Eksperci Franklin Templeton przedstawiają swoje prognozy dotyczące sytuacji na rynku obligacji i akcji oraz inwestycji w aktywa mieszane.


Sądzimy, że te trendy wkrótce wygasną, gdy stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych pójdą w górę, a banki centralne zaczną zmniejszać skalę nadzwyczajnych działań stymulacyjnych. Wraz z konsekwentnym wycofywaniem płynności, rynki powinny ponownie zacząć koncentrować się na zyskach i wycenach. Jest mało prawdopodobne, by wzrost zysków w Stanach Zjednoczonych utrzymał dotychczasowe tempo w 2019 r., zatem mocno rosnące zyski spółek w Europie powinny skupiać na sobie coraz więcej uwagi.

W odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych, na rynkach europejskich jest więcej spółek, których zyski są wrażliwe na wpływ stóp procentowych i wzrostów cen, takich jak banki czy producenci surowców. Przykładowo, umiarkowane wzrosty stóp procentowych mogą mieć korzystny wpływ na zyski banków, natomiast przedsiębiorstwa naftowe zaczynają dostrzegać w swoich wynikach finansowych korzyści płynące z wyższych cen ropy naftowej. Wysokie ceny metali również mogą sprzyjać europejskim przedsiębiorstwom wydobywczym, a także rozmaitym spółkom dostarczającym im sprzęt i usługi.

Co więcej, wyceny w Europie są wciąż znacznie bardziej atrakcyjne w porównaniu z kursami akcji w Stanach Zjednoczonych. Papiery spółek z tego regionu są wyceniane z rekordowo wysoką zniżką w stosunku do akcji porównywalnych przedsiębiorstw amerykańskich. Przykładowo, w ciągu ostatnich dwóch lat wskaźniki cen do zysków w Europie spadły o połowę, pomimo dwucyfrowego wzrostu zysków na akcję.

Ryzyko polityczne wydaje się akceptowalne


Uważamy, że częścią winy za słabsze wyniki rynków europejskich należy obarczyć ryzyko polityczne związane z napięciami handlowymi, Brexitem i sytuacją we Włoszech. Ostatecznie jednak każdy z tych problemów powinien, według nas, zostać rozwiązany bez poważniejszego zakłócenia równowagi na światowych i europejskich rynkach finansowych.

Jeżeli chodzi o spór handlowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, przewidujemy, że ostatecznie zwycięży pragmatyczne podejście. Choć obydwie strony najwyraźniej wiele dzieli, uważamy, że administracja Trumpa ostatecznie doprowadzi do osiągnięcia porozumienia. Rozwiązanie tego problemu ma duże znaczenie dla europejskich spółek, które eksportują zarówno do Stanów Zjednoczonych, jak i na rynki azjatyckie.

Choć w ostatnim czasie nastąpił przełom w negocjacjach warunków Brexitu pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską (UE), wciąż należy się liczyć z niepewnością. Dlatego zachowujemy ostrożność w stosunku do rynku brytyjskiego, a w szczególności do spółek koncentrujących się na rynku krajowym. Warunki rynkowe w trakcie trwającego procesu Brexitu postrzegamy jako „sytuację szczególną” oferującą potencjalne możliwości dla inwestorów mających odpowiednie podejście, tolerancję dla ryzyka i horyzont inwestycyjny.
Sytuacja we Włoszech jest potencjalnie trudniejsza, szczególnie biorąc pod uwagę niedawne negocjacje budżetu pomiędzy populistycznym rządem Włoch a UE. Proponowane przez Włochów zwiększenie wydatków pogłębiających deficyt w celu stymulacji wzrostu oznaczałoby naruszenie niektórych unijnych reguł budżetowych.

Pomimo dominującej ostatnio retoryki, nie dostrzegamy ryzyka zerwania relacji pomiędzy Włochami a Brukselą, biorąc pod uwagę niedawne sondaże, według których większość Włochów chce zostać w unii walutowej. Nie widzimy także większego ekonomicznego uzasadnienia dla takiego podziału, a wręcz przeciwnie: Włosi zawdzięczają nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących i nadwyżkę handlową solidnemu wzrostowi eksportu pochodzącego z dominującego północnego sektora przemysłu, co sugeruje, że nie ma wielkiej potrzeby konkurencyjnego obniżania kursu waluty. Co więcej, członkostwo Włoch w strefie euro pomaga utrzymać koszty obsługi długu na znacznie niższym poziomie w porównaniu z tym, z jakim Włosi musieliby sobie poradzić będąc poza wspólnotą. Sytuacja polityczna we Włoszech wciąż jest skomplikowana, ale nie powinna, w naszej ocenie, wywołać poważnego kryzysu politycznego w Europie.

Gdy inwestorzy przestaną koncentrować się na politycznym zamieszaniu i niepewności wraz z dojrzewaniem cyklu rynkowego, fundamenty powinny, według nas, ponownie wysunąć się na pierwszy plan. Zważywszy na atrakcyjny wzrost zysków i wyceny rynkowe w Europie na tle innych regionów, dostrzegamy potencjał do odbicia w nadchodzącym roku.

2) Światowe rynki akcji: nie można już liczyć na łatwy zysk, ale lekceważone dotychczas spółki mogą wrócić do łask


PROGNOZY NA 2019 R.: „Stymulacja w Stanach Zjednoczonych słabnie, a amerykańskim spółkom trudno będzie powtórzyć wzrost zysków z 2018 r. Niemniej jednak, w warunkach wzrostu stóp procentowych i utrzymujących się trudności politycznych, coraz ważniejszym czynnikiem z inwestycyjnego punktu widzenia będzie, oprócz wyceny, także jakość zysków”.

Stephen H. Dover, CFA Wiceprezes wykonawczy, szef zespołu ds. akcji, Franklin Templeton Investments

Wygląda na to, że nadchodzący rok będzie okresem nieco stłumionych wyników światowych rynków akcji. Gdy korzyści płynące ze znaczącej stymulacji budżetowej w postaci cięć podatków i większych wydatków publicznych w Stanach Zjednoczonych będą słabnąć, zyskom spółek amerykańskich oraz światowej gospodarce w szerokim ujęciu trudno będzie utrzymać tempo z 2018 r. Dostrzegamy jednak pewne możliwości poza Stanami Zjednoczonymi, zważywszy na zawężanie się rozbieżności danych o zyskach i dynamice gospodarczej w stosunku do USA. Ponadto uważamy, że wyceny na rynkach poza Stanami Zjednoczonymi są wciąż atrakcyjne w porównaniu z kursami akcji spółek amerykańskich. Przewidujemy, że spółki o niskim zadłużeniu i zdolności do generowania solidnych przepływów pieniężnych będą radzić sobie dobrze w warunkach bardziej umiarkowanego wzrostu gospodarczego i wzrostu zysków.

Powrót do poziomów średnich


Amerykańskie spółki generowały solidne zyski i wzrost przychodów w 2018 r., a wyniki generalnie przyniosły duże pozytywne zaskoczenie. Kontynuacja tak dobrej passy także w 2019 r. wydaje się mało prawdopodobna, a przedsiębiorstwa już sygnalizują, że nie będą w stanie utrzymać ubiegłorocznej dynamiki.

Wśród przeszkód należy wymienić zarówno spadek tempa rozwoju gospodarczego, jak i większe koszty wejściowe. Stopa wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie spadnie, wraz z osłabieniem korzystnego wpływu cięć podatków i większych wydatków publicznych na szeroką gospodarkę. Wzrost wciąż jest jednak względnie solidny, a warunki dla biznesu powinny nadal być sprzyjające, po części dzięki konsekwentnym działaniom na rzecz eliminowania uciążliwych regulacji oraz ogólnym korzyściom płynącym z boomu łupkowego w Stanach Zjednoczonych.

Jednocześnie koszty wejściowe, w tym koszty robocizny i materiałów, idą w górę. Podniesienie marż zysków z już i tak wysokich poziomów wymagałoby znaczącego zwiększenia wydajności produkcji. Technologia może wprawdzie pomóc na tym polu, ale trudno spodziewać się znaczącego wzrostu produktywności w najbliższej przyszłości.

Ogólnie rzecz biorąc, zyski spółek w Stanach Zjednoczonych i stopy wzrostu gospodarczego powinny spaść z powrotem do poziomów notowanych na innych rynkach regionalnych w 2019 r. Prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) przewidują spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych z szacowanego poziomu 2,9% w 2018 r. do 2,5% w 2019 r., natomiast wzrost w Europie ma utrzymać się w okolicach 2% w 2018 r. i 2019 r. Według prognoz MFW, globalny wzrost gospodarczy ogółem ma utrzymać się na stabilnym poziomie 3,7% w 2018 r. i 2019 r.

Mniejsza rozbieżność pomiędzy stopami wzrostu zysków spółek ze Stanów Zjednoczonych i z innych części świata może zwiększyć zainteresowanie inwestorów akcjami przedsiębiorstw spoza USA w 2019 r. Przez kilka ostatnich lat wiele rynków poza Stanami Zjednoczonymi było, w naszej ocenie, niedoszacowanych w porównaniu z rynkiem w USA, w związku z solidnymi zyskami generowanymi przez amerykańskie przedsiębiorstwa. Z kolei, przykładowo, w Europie zyski nie rosły aż tak dynamicznie, dzięki czemu europejskie spółki mają niżej zawieszoną poprzeczkę w 2019 r. Rynek w Japonii, gdzie zyski rosły w przyzwoitym tempie, może natomiast skorzystać na wszelkich sygnałach zapowiadających trwałe ożywienie inflacji.

Rosnące znaczenie czynników politycznych


Najważniejszym wyzwaniem dla rynków europejskich może okazać się większa niepewność polityczna w 2019 r. Populizm i ekonomiczny nacjonalizm wciąż rosną w siłę. Pomimo listopadowego przełomu w negocjacjach warunków Brexitu pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską, sytuacja wciąż jest bardzo niepewna. Z kolei Niemcy stoją przed poważnymi zmianami politycznymi w nadchodzących latach, jakie nastąpią wraz z końcem ery rządów kanclerz Angeli Merkel.

Sądzimy, że niesłabnący wzrost populizmu, nie tylko w Europie, ale na całym świecie, stopniowo kruszy fundamenty niektórych instytucji ekonomicznych i politycznych, na których opartych jest wiele gospodarek rynkowych. Uważamy również, że wzrost ekonomicznego nacjonalizmu wymaga uważnego obserwowania. Jeżeli kraje zaczną coraz bardziej koncentrować się na sytuacji wewnętrznej, może to oznaczać lepsze warunki dla spółek prowadzących przede wszystkim działalność krajową, w odróżnieniu od większych koncernów międzynarodowych.

W kontekście wojny handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami mniejszą rolę odgrywa ekonomiczna strona wymiany handlowej, natomiast ważniejsze jest rosnące znaczenie geopolityczne Chin. Te problemy mogą okazać się, według nas, znacznie trudniejsze do rozwiązania w najbliższej przyszłości, co może wywoływać większą niepewność.

 

1 2

następna

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: