eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Wyniki finansowe SKOK-ów 2018

Wyniki finansowe SKOK-ów 2018

2019-10-18 10:25

Wyniki finansowe SKOK-ów 2018

Pieniądze © marpan - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Jak wynika z najnowszych danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny, pod koniec grudnia 2018 r. działalność operacyjną w naszym kraju prowadziło 30 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - w porównaniu z analogicznym okresem minionego roku liczba kas skurczyła się o 4. Wartość pożyczek udzielonych członkom SKOK w minionym roku sięgnęła 196,9 mln zł, a wartość przyjętych depozytów 301,6 mln zł (w przeliczeniu na jedną kasę).

Przeczytaj także: Wyniki finansowe SKOK-ów 2017

Podstawowe dane o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych


Najświeższe badanie GUS objęło 30 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które prowadziły działalność operacyjną u schyłku minionego roku (w tym jedna pod zarządem komisarycznym). Oznacza to, że 2018 r. liczba badanych kas zmniejszyła się o 4. Dwie z kas zostały przejęte przez banki krajowe, a dwie kolejne przejęły inne SKOK-i.

Względem końca 2017 r. sieć dystrybucji SKOK-ów w skurczyła się o 129 oddziałów i punktów obsługi klienta. W 2018 r. przeciętnie na jedną kasę przypadało 29 placówek obsługi klienta. Zatrudnienie w kasach zmniejszyło się o 14,8%. Liczba członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zmniejszyła się o 9,4%. W końcu 2018 r. jedna kasa zrzeszała średnio 51,6 tys. członków.

fot. mat. prasowe

Ogólne informacje o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Liczba członków SKOK wyniosła 1 549 tys. w końcu 2018 r., tj. 160 tys. mniej niż rok wcześniej.


Najważniejsze informacje o wartości przyjętych depozytów i udzielonych pożyczek przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe


Wartość depozytów posiadanych przez kasy według stanu w końcu 2018 r. osiągnęła poziom 9 048,3 mln zł i zmniejszyła się o 7,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Kwota zgromadzonych w końcu grudnia depozytów członków wyniosła przeciętnie 301,6 mln zł na jedną kasę, wobec 288,4 mln zł na koniec 2017 r. Średnia wartość depozytu przypadająca na jedną czynną w końcu 2018 r. umowę depozytową (2 695,5 tys.) wynosiła 3,4 tys. zł.

fot. mat. prasowe

Wartość depozytów przyjętych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Wartość depozytów w SKOK na koniec 2018 r. była niższa o 0,8 mld zł.


Depozyty w kasach osiągających dodatni wynik finansowy netto stanowiły 94,6% depozytów SKOK ogółem.

Zadłużenie członków kas w końcu 2018 r. wyniosło 5 907,2 mln zł i zmniejszyło się o 2,3% w porównaniu z końcem 2017 r. Kwota zaciągniętych przez członków pożyczek wyniosła przeciętnie w końcu grudnia 196,9 mln zł na jedną kasę, wobec 177,8 mln zł na koniec 2017 r. Średnia wartość pożyczki przypadająca na jedną czynną w końcu 2018 r. umowę pożyczki (433,3 tys.) wynosiła 13,6 tys. zł.

Pożyczki udzielone przez kasy, które uzyskały dodatni wynik finansowy netto stanowiły 95,7% pożyczek SKOK ogółem.

fot. mat. prasowe

Wartość pożyczek udzielonych członkom przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Wartość pożyczek w SKOK na koniec 2018 r. zmniejszyła się o 136,4 mln zł.


Najważniejsze pozycje bilansu oraz rachunku zysku i strat spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych


Aktywa SKOK w końcu grudnia 2018 r. osiągnęły wartość 9 574,5 mln zł i zmniejszyły się o 7,4% wobec stanu przed rokiem. Wartość aktywów finansowych wyniosła 9 084,8 mln zł, w tym wartość kredytów i pożyczek 5 907,2 mln zł. Rzeczowe aktywa trwałe wyniosły w analizowanym okresie 69,0 mln zł. Aktywa kas, które wykazały w 2018 r. zysk netto stanowiły 95,7% aktywów wszystkich badanych SKOK.

W pasywach główną pozycją były zobowiązania i rezerwy na zobowiązania o wartości 9 272,4 mln zł, które zmniejszyły się o 7,1% w stosunku do roku poprzedniego. Fundusze własne SKOK zmniejszyły się o 49,4 mln zł, tj. o 14,1%, na co główny wpływ miało obniżenie funduszu z aktualizacji wyceny o 104,7 mln zł oraz funduszu udziałowego o 82,8 mln zł przy zmniejszeniu strat z lat ubiegłych o 180,1 mln zł.

Wynik działalności kas ukształtował się w 2018 r. na poziomie 439,6 mln zł. Głównym czynnikiem wpływającym na tę wartość był uzyskany wynik z tytułu odsetek, który wyniósł 650,4 mln zł. Wynik z tytułu prowizji ukształtował się na poziomie 50,8 mln zł. Negatywny wpływ na wynik działalności kas miały skutki wyceny oraz wyłączeń z bilansów kas aktywów i zobowiązań finansowych.

fot. mat. prasowe

Wybrane pozycje aktywów i pasywów według stanu na koniec okresu sprawozdawczego

Wartość aktywów SKOK na koniec 2018 r. była niższa niż rok wcześniej o 0,8 mld zł.


Koszty działania kas w 2018 r. wyniosły 376,1 mln zł. Najwyższy udział w tych kosztach zanotowano dla kosztów pracowniczych (142,9 mln zł, tj. 38,0%) oraz kosztów z tytułu usług obcych (130,5 mln zł, 34,7%).

Wynik finansowy brutto spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2018 r. był dodatni i wyniósł 57,8 mln zł, wobec 46,9 mln zł rok wcześniej. Wynik finansowy netto wyniósł 47,2 mln zł (40,9 mln zł w 2017 r.), na co złożyły się zyski netto 23 kas w wysokości 84,1 mln zł oraz straty netto w wysokości 36,9 mln zł poniesione przez 7 kas.

Niniejszą informację opracowano na podstawie danych za 2018 r. zatwierdzonych przez walne zgromadzenia SKOK, otrzymanych z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Dane z zakresu bilansu i rachunku zysków i strat przedstawiono w układzie obowiązującym od 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. Ust. z 2018 r., poz. 268). Dane porównawcze za 2017 r. pochodzące z opracowania sygnalnego GUS „Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2017 r.” dostosowano do ww. rozporządzenia we własnym zakresie w celach prezentacyjnych. W związku ze zmianami w rachunkowości SKOK dane za 2018 r. nie są w pełni porównywalne z danymi za rok poprzedni.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: