eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansowe › Kredyt bankowy: przedawnienie roszczeń

Kredyt bankowy: przedawnienie roszczeń

2010-05-18 11:27

Termin przedawnienia roszczeń banku wynikających z kredytu bankowego cechuje dość krótki 3 letni termin przedawnienia. Termin ten wynika z faktu, że roszczenie banku dotyczące zwrotu kredytu bankowego wynika z prowadzonej przez bank działalności gospodarczej. Zatem znajdzie tu zastosowanie art. 118 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym "jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata".

Przeczytaj także: Terminy przedawnienia długów

Powyższy 3 letni termin przedawnienia znajdzie również zastosowanie w sytuacji gdy kredytobiorcą był konsument, ze względu na fakt, iż w przypadku kredytu udzielanego przez bank, mamy doczynienia z roszczeniem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Odnośnie terminu od którego zaczyna biec przedawnienie należy odwołać się do art. 120 § 1 kodeksu cywilnego w myśl którego bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Wskazać przy tym należy na Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2009 r. (II CSK 625/08) zgodnie z którym bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, czyli gdy minął termin jego płatności. Zatem poszczególne raty kredytu przedawniają się po upływie trzech lat licząc od dnia, w którym rata powinna zostać spłacona zgodnie z zawartą umową kredytową, w związku z czym okres przedawnienia biegnie tu oddzielnie w stosunku do każdej z rat.

Niemniej jednak w sytuacji niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo gdy kredyt nie jest spłacany, bank może wypowiedzieć zawartą umowę kredytową. W takim przypadku całość niespłaconego kredytu staje się wymagalna, a pozostałe do spłaty raty, stają się natychmiast wymagalne.

Niezależnie od powyższego należy zaznaczyć, iż roszczenie banku w pewnych sytuacjach może przedawniać się dopiero po upływie 10 lat. Sytuacja taka będzie miała miejsce gdy bank wszczął postępowanie mające na celu dochodzenie roszczeń przed sądem - składając powództwo lub wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. W takim przypadku zgodnie z art. 125 § 1 kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawni się z upływem lat 10, chociażby termin przedawnienia roszczenia był krótszy.

Ponadto termin przedawnienia może ulec przerwaniu. W myśl art. 123 § 1 pkt. 3 kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, a także poprzez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.

Podsumowując należy jednak zaznaczyć, że jeżeli nie wystąpiły okoliczności powodujące przerwanie biegu przedawnienia i roszczenie banku nie zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, to roszczenie banku przedawnia się z upływem 3 lat i po upływie tego okresu kredytobiorca może odmówić zapłaty powołując się na zarzut przedawnienia.
Przeczytaj także: Kiedy przedawnienie długu? Kiedy przedawnienie długu?

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: