eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansowe › Agresywnie i na długo

Agresywnie i na długo

2004-11-08 12:30

W długim terminie inwestycje w akcje okazują się często bardziej efektywne niż w papiery skarbowe. Na naprawdę duże zyski trzeba zapracować cierpliwością. Fundusze akcji, fundusze agresywnego inwestowania - tak mówi się o funduszach lokujących pieniądze w akcjach spółek notowanych na giełdzie. Uzyskiwane przez nie stopy zwrotu są często znacznie wyższe niż innych funduszy, ale także trzeba pamiętać, że na rynkach akcji dochodzi nieraz do znacznych wahań cen, co nie zawsze wpływa korzystnie na dokonywane inwestycje.
Stąd też podejście do inwestycji w fundusze lokujące na tym rynku powinno być długoterminowe. Przy krótkoterminowych inwestycjach trzeba umieć zaakceptować wpływ wahań cen akcji na wartość jednostek uczestnictwa.

W funduszach tego typu walory giełdowych firm mogą stanowić od 60 do nawet 100 proc. wartości portfela. Zarządzający nie mają dużej swobody. Inwestycje w akcje nakazuje im statut funduszu, natomiast jeśli sytuacja na rynku jest niekorzystna, część środków (zazwyczaj do 40 proc.) może być okresowo zainwestowana w obligacje.

Jednak podejście do inwestycji w akcje też może być różne - najbardziej agresywne fundusze będą wybierały takie spółki, które mogą przynieść najwyższe stopy zwrotu, ale również największe jest wtedy ryzyko poniesienia straty. Z kolei fundusze akcji zorientowane na zyski zdefiniowane jako przeciętne, będą wybierać spółki o ugruntowanej pozycji rynkowej, którym nie grożą większe wahania, a które za to np. regularnie wypłacają sporą dywidendę.

Przy tym należy pamiętać o przyjętych limitach inwestycyjnych. Dla bezpieczeństwa uczestników funduszy, nie mogą one inwestować więcej niż 5 proc. aktywów (zarządzanych pieniędzy) w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot. Zarządzający mają statutowy obowiązek rozpraszania inwestycji na akcje co najmniej kilkunastu spółek, przez co ryzyko trafienia w złą, niedochodową firmę, zostaje zmniejszone.

Fundusze lokujące większość pieniędzy klientów w akcje, to propozycja przede wszystkim dla osób młodych, o dłuższym horyzoncie inwestycyjnym i skłonnych do ryzyka. Im krótszy jest horyzont inwestycyjny, tym mniejszy powinien być udział akcji w portfelu (na korzyść papierów skarbowych). Z tego też względu specjaliści nie zachęcają osób w wieku przedemerytalnym, a nawet w średnim do wyboru tego typu funduszy. Im proponowane są inwestycje o niższym poziomie ryzyka.


Ekspert SEB TFI odpowiada:
Wojciech Rostworowski, członek zarządu, dyrektor departamentu inwestycji SEB TFI

Czy opłaty za zarządzanie funduszem akcji są wyższe od opłat przy funduszach obligacji? Jeśli tak, to dlaczego?

"Tak, zarówno w Polsce, jak i za granicą te opłaty są wyższe. Wiąże się to przede wszystkim z wyższymi kosztami zarządzania funduszem akcyjnym. Fundusz może inwestować w akcje wielu spółek, których sytuację trzeba na bieżąco śledzić i analizować. Dla przykładu, na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych są w tej chwili notowane akcje ponad dwustu spółek. Analitycy zatrudnieni w TFI nie tylko koncentrują się na danych dostępnych w serwisach informacyjnych, ale i często spotykają się
z zarządami spółek, odwiedzają ich siedziby. Zarządzanie funduszem obligacji nie zawsze jest łatwiejsze, ale w większości przypadków jest mniej kosztowne."Liczba dnia

8,0 procent

wszystkich oszczędności Polaków ulokowano w funduszach inwestycyjnych. Średnia europejska wynosi 11-12 proc.

38 procent
aktywów funduszy inwestycyjnych działających w Polsce to środki zgromadzone w funduszach rynku pieniężnego i obligacji. 34 proc. - w funduszach zrównoważonych, 11 proc. w funduszach akcji, zaś 12 proc. w funduszach zagranicznych. Jeszcze dwa lata temu wyraźnie dominowały u nas fundusze tzw. bezpieczne (81 proc.).


Słownik

Akcja - papier wartościowy, potwierdzający uczestnictwo jego właściciela w kapitale spółki akcyjnej. Akcja uprawnia do uczestnictwa w zyskach spółki w formie dywidendy, a w przypadku likwidacji spółki do udziału w jej majątku.

Fundusz akcji - fundusz, którego polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie głównie w instrumenty
o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym. Udział akcji w portfelu może wynieść 100 proc., zazwyczaj nie przekracza 90 proc.

Polityka inwestycyjna jest zapisana w statucie funduszu i informuje, w jaki sposób fundusz zamierza osiągnąć swój cel inwestycyjny. Określa kategorie lokat, w jakie fundusz będzie inwestował swoje aktywa.

Zarządzający funduszem - specjaliści zatrudnieni przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w celu zarządzania pieniędzmi zgromadzonymi w funduszu, zgodnie z celem inwestycyjnym danego funduszu.

GPW - czyli Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Odbywa się na niej obrót między innymi akcjami publicznych spółek akcyjnych i obligacjami skarbu państwa, emitowanymi przez Ministerstwo Finansów.Cykl powstał przy współpracy z Media Tak - Domem Sprzedaży Prasy Regionalnej

oprac. : Bruno Janicki / SEB TFI

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Bezpieczna emerytura

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: