eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Wyniki finansowe SKOK-ów I-VI 2015

Wyniki finansowe SKOK-ów I-VI 2015

2015-09-29 11:41

Wyniki finansowe SKOK-ów I-VI 2015

Wyniki finansowe SKOK-ów I-VI 2015 © Radoslaw Maciejewski - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Jak wynika z najnowszych danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny, na koniec czerwca 2015 r. działalność operacyjną prowadziło pięćdziesiąt spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - w porównaniu z analogicznym okresem minionego roku liczba kas skurczyła się o 5. Wartość pożyczek udzielonych członkom SKOK w analizowanym okresie sięgnęła 2 052 mln zł, a wartość przyjętych depozytów 6 485 mln zł.
Niższa liczba kas to następstwo połączenia jednej kasy z inną, przejęcia dwóch kas przez banki oraz zawieszenia działalności przez dwie kolejne, znajdujące się w stanie upadłości.

Sieć dystrybucji w porównaniu z końcem czerwca 2014 r., wskutek likwidacji i przejęć, zmniejszyła się o 317 oddziałów i punktów obsługi klienta. W końcu czerwca 2015 r. przeciętnie na jedną kasę przypadało 31 placówek obsługi klienta. Zatrudnienie w kasach zmniejszyło się o 17,8%.

Liczba członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zmniejszyła się o 18,0%. W końcu czerwca 2015 r. jedna kasę zrzeszała przeciętnie 43,7 tys. członków (48,4 tys. przed rokiem).

Wartość majątku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) wyrażona sumą bilansową na koniec czerwca 2015 r. wyniosła 12 898 mln zł i zmniejszyła się o 29,2% wobec stanu przed rokiem.

Wartość aktywów trwałych wyniosła 7 765 mln zł i zmniejszyła się o 29,6%, w tym wartość należności długoterminowych zmniejszyła się o 33,6% a inwestycji długoterminowych o 17,9%. Aktywa obrotowe wyniosły w analizowanym okresie 5 133 mln zł i zmniejszyły się o 28,6% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Wartość należności krótkoterminowych spadła o 32,7%, a inwestycji krótkoterminowych o 23,9%.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowiły w końcu I półrocza 2015 r. główną pozycję pasywów (98,6%). Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania wyniosła 12 721 mln zł i zmniejszyła się o 30,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wartość zobowiązań krótkoterminowych zmniejszyła się o 30,5%, a rezerw na zobowiązania o 18,9%.

Fundusze własne SKOK zwiększyły się pięciokrotnie, głównie z uwagi na 90-krotne zwiększenie odpisów na fundusz z aktualizacji wyceny i wzrost funduszu udziałowego o 75,4%.

Wartość depozytów przyjętych przez kasy według stanu w końcu czerwca 2015 r. wyniosła 12 180 mln zł i zmniejszyła się o 28,9% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Kwota zgromadzonych w końcu czerwca br. depozytów członków wyniosła przeciętnie na kasę 243,6 mln zł, wobec 311,7 mln zł na koniec czerwca 2014 r.

W ciągu I półrocza 2015 r. kasy zawarły 260 tys. umów depozytowych (379 tys. umów w I półroczu 2014 r.), na kwotę 6 485 mln zł. Członek SKOK przeciętnie złożył w tym okresie depozyt w wysokości 2 970 zł, a rok wcześniej było to 3 642 zł.

fot. mat. prasowe

Ogólne informacje o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

W I półroczu bieżącego roku działalność prowadziło 50 SKOK-ów.


W I półroczu 2015 r. zawarto 283 tys. nowych umów pożyczkowych, wobec 428 tys. w analogicznym okresie 2014 r.

Stan zadłużenia członków kas na koniec czerwca 2015 r. wyniósł 6 896 mln zł i zmniejszył się o 34,8% w porównaniu z końcem czerwca 2014 r.

fot. mat. prasowe

Wybrane pozycje aktywów i pasywów według stanu na koniec okresu sprawozdawczego

Fundusze własne SKOK zdołały się powiększyć aż pięciokrotnie


Wartość udzielonych pożyczek w ciągu I półrocza 2015 r. wyniosła 2 052 mln zł i zmniejszyła się o 34,5% w porównaniu z I półroczem 2014 r. Udział kas, które uzyskały dodatni wynik finansowy netto w wartości udzielonych pożyczek ogółem stanowił 8,6%. Przeciętna wartość pożyczki (na jedną nową umowę) zawartą między 1 stycznia a 30 czerwca 2015 r. wyniosła 7 247 zł, rok wcześniej było to 7 314 zł.

Przychody z całokształtu działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2015 r. wyniosły 1 243 mln zł i zmniejszyły się o 17,6% w porównaniu z I półroczem 2014 r. W przychodach z całokształtu działalności dominowały przychody z działalności podstawowej – 52,0%, (rok wcześniej 74,7%).

Przeciętnie jedna kasa uzyskała przychody z całokształtu działalności w kwocie 24,9 mln zł (27,4 mln zł w I półroczu 2014 r.).

fot. mat. prasowe

Wartość depozytów przyjętych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

W ciągu I półrocza 2015 r. kasy zawarły 260 tys. umów depozytowych, co jest wynikiem znacznie niższym od osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku (379 tys. umów w I półroczu 2014 r.)


Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności w I półroczu 2015 r. zmniejszyły się o 6,3% w porównaniu z I półroczem 2014 r.

Najwyższy udział w kosztach z całokształtu działalności miały koszty działalności operacyjnej, które stanowiły 35,4% (57,4% w I półroczu 2014 r.).

Wynik finansowy brutto spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2015 r. wyniósł minus 135 mln zł, przed rokiem kasy wskazywały na dodatni wynik w wysokości 38 mln zł. Wynik finansowy netto wyniósł minus 118 mln zł; z tego 18 kas wygospodarowało zysk netto w wysokości 5,9 mln zł, a stratę netto w wysokości 124 mln zł wykazały 32 kasy.

fot. mat. prasowe

Wartość pożyczek udzielonych członkom przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Wartość udzielonych pożyczek w ciągu I półrocza 2015 r. była o niemal 35% niższa niż przed rokiem.


Informacje badaniu
Informację opracowano na podstawie danych za I półrocze 2015 r., otrzymanych z bazy sprawozdawczej Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Dane porównawcze za I półrocze 2014 r. pochodzą z opracowania sygnalnego GUS „Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2014 r.”

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: